(+34) 930 189 207 · contacta@3linies.com

PT2103 – Rehabilitació de façana principal i mitgera

TIPUS
Rehabilitacions

LOCALITZACIÓ
Carrer Sant Pere Mes Alt, 08003 Barcelona (Barcelona)

DATA INICI
14 de desembre del 2020

ENCÀRRECS
Redacció de Projecte Tècnic, Estudi de Seguretat i Salut, tramitació del Comunicat Diferit davant l’Ajuntament de Barcelona, tramitació de l’Informe Previ de Patrimoni, Direcció d’Execució d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut.

ESTAT
Finalitzada

DESCRIPCIÓ
Es realitzarà una neteja de tots els elements que composen la façana, inclòs els balcons, cornises i mènsules.

Es repararan les esquerdes i fissures existents per recuperar la volumetria original.

Es donarà sempre prioritat a mantenir o consolidar abans que a eliminar o modificar. Es repararan de la mateixa manera les cornises, mènsules, cantells de balcons i motllures que es trobin deteriorades.

Es realitzarà una reparació de les fusteries de fusta de la façana. També es dividiran els vidres de les balconeres segons el especejament original, mitjançant la col·locació de llistons horitzontals de fusta.

Finalment, les baranes de forja es conservaran, recuperant el seu aspecte original.

Projectes relacionats